02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

 

STATUS UČENCA ŠPORTNIKA ALI UČENCA UMETNIKA

 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

 

Status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

 

 
Perspektivni in vrhunski športniki ter perspektivni in vrhunski mladi umetniki lahko zahtevajo pridobitev statusa športnika oz. umetnika. Ob pozitivni rešitvi se s pisnim dogovorom prilagodijo šolske obveznosti učenca.
 
 

 

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj na predlog staršev učenca. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

 

Postopek za pridobitev statusa učenca podrobneje urejajo Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.
 
Dostopnost