02 80 50 380 info@ospo-slb.si

UČNE TEŽAVE

 

Včasih se zgodi, da imajo nekateri učenci težave z učenjem in razumevanjem snovi in pri učenju potrebujejo dodatno razlago, pomoč in svetovanje. Učne težave se lahko pojavijo pri enem ali več šolskih predmetih, trajajo lahko krajši ali daljši čas.

 

Magajna, Kavkler in Košir (2011) navajajo, da se splošne učne težave kažejo kot slabši uspeh ali nedoseganje določenih šolskih ciljev na več področjih učenja (branje, pisanje, računanje, govor, pomnjenje) in so lahko posledica tako zunanjih kot notranjih dejavnikov. Specifične učne težave pa se kažejo kot slabše učno napredovanje na posameznih področjih učenja oz. slabše usvajanje nekaterih veščin (npr. branje), kljub temu da ima otrok povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti.

 

Nekateri učenci  imajo samo splošne učne težave, drugi le specifične, mnogi izkazujejo kombinacijo učnih težav obeh vrst.

 

Na naši šoli veliko pozornosti posvečamo učencem z učnimi težavami, ki (še) nimajo odločbe o usmeritvi. Učitelji, šolska svetovalna služba in drugi strokovni delavci na tem področju tesno sodelujemo. Naše delo zajema faze od odkrivanja in prepoznavanja učnih težav pri učencih do morebitne uvedbe postopka usmerjanja. V okviru tega za učence pripravimo Izvirni delovni projekt pomoči, jim nudimo ustrezno strokovno pomoč in podporo, oblikujemo prilagoditve metod in oblik dela pri pouku, poskrbimo za izvajanje učne pomoči, se povezujemo s strokovnjaki zunanjih ustanov in sodelujemo s starši.

 

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

 1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja in svetovalnih ur strokovnih delavcev,
 2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali specialnopedagoške službe,
 3. dodatna individualna in skupinska pomoč,
 4. mnenje in pomoč zunanje strokovne institucije,
 5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.

 

Pomoč učencu z učnimi težavami se vedno začne s prvo stopnjo pomoči. Pomoč učitelja učencu je stalna in spremenljiva v skladu z učenčevim razvojem na učnem področju. Po potrebi sledi pomoč naslednjih stopenj.

Svetujemo, da učenci v prvi vrsti izkoristijo pomoč učitelja pri dopolnilnem pouku in pomoč učiteljev in strokovnih delavcev v okviru svetovalnih ur. Če tovrstna pomoč ne zadostuje, pa naj se starši oziroma učenci obrnejo na razrednika in/ali šolsko svetovalno službo, kjer se za učenca pripravi nadaljnji načrt pomoči.

 

Na naši šoli individualno in/ali skupinsko učno pomoč izvajajo učitelji, šolska svetovalna služba in udeleženci javnih del. Učenci se v učno pomoč vključijo tako, da starši izpolnijo in podpišejo soglasje za izvajanje učne pomoči, ki ga dobijo pri šolski svetovalni službi.

 

Po nasvet in pomoč se lahko obrnete tudi na Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor. Občina Slovenska Bistrica je podpisala pogodbo o sodelovanju, kar pomeni, da je do porabe sredstev tudi za naše učence storitev brezplačna. Priporočamo.

 

Uporabne in koristne napotke in nasvete lahko najdete v gradivih in v publikacijah:

 • Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, staršem ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju
 • Pomoč anksioznemu učencu – priročnik za učitelje
 • Težave pri pisanju in disgrafija
 • Temelji učinkovite vzgoje
 • Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija
 • Pomoč staršev pri učenju branja
 • Odklanjanje šole
 • Neverbalne specifične učne težave
 • Na poti starševstva
 • Moja starša ne živita več skupaj
 • Moj otrok noče v šolo
 • Ko ti ekran ukrade dan
 • Kako pripraviti otroka na digitalno dobo
 • Kako pomagam otroku s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki
 • Kako obvladam jezo in ostanem kul
 • Imam disleksijo – težko berem in pišem
 • Česa pa je tebe strah

 

Učenci s posebnimi potrebami

 

Glede na stopnjo težavnosti učnih težav se otroci določenih skupin težjih oblik učnih težav lahko usmerijo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga omogoča Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/1140/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP).

»Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.«

 

Za otroke, ki spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, se izobraževanje v skladu z Zakonom o osnovni šoli izvaja tako, da jim je šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
 

Kako pričeti postopek usmerjanja?

 

Začetek postopka o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko sprožijo starši ali zakoniti zastopniki in tudi šola/vrtec po uradni dolžnosti, kadar ocenijo, da je za otroka usmeritev potrebna, pa se starši s tem ne strinjajo.

 

Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

V petek, 28. januarja 2022 je bila v Uradnem listu št. 11/2022 objavljena sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (v soboto, 29. 1. 2022).

 

Sestavni del pravilnika so tudi obrazci, ki se uporabljajo v postopku usmerjanja. Vsebina obrazcev je spremenjena, dodani pa so tudi nekateri novi obrazci.

 

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka.

 

Vloga mora vsebovati:

 • zahtevo za uvedbo postopka,
 • poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje (pripravi šola),
 • opažanja osnovne šole o otroku ob uvedbi postopka usmerjanja (pripravi šola),
 • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti (pripravi šola),
 • strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka (za strokovno dokumentacijo se štejejo zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka).

 

Komisije za usmerjanje presodijo, da imajo ti otroci takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku določenega razreda. Zato se jim glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.

 

Z odločbo o usmerjanju se določi: program VIZ, v katerega bo otrok usmerjen, vrtec, šolo, zavod, v katerega bo otrok vključen, datum vključitve. Glede na potrebe se opredeli tudi obseg, obliko in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca za fizično pomoč, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku, rok preverjanja usmeritve in druge pravice.

 

Za učenca se na šoli (strokovna skupina) v sodelovanju s starši pripravi Individualizirani program.

 

Več informacij v zvezi s postopkom usmerjanja.

 

Učenci, ki že imajo odločbo o usmeritvi se lahko obrnejo tudi na Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Dostopnost